Dipnotlar (377kb)
 
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2004 30.06.2003
I. DÖNEN VARLIKLAR 83.898.987 0
 A. Hazır Değerler 31.204.063 0
    1. Kasa 28.788 0
    2. Bankalar 31.175.275 0
    3. Diğer Hazır Değerler 0 0
 B. Menkul Kıymetler 731.200 0
    1. Hisse Senetleri 209.200 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 522.000 0
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  15.768.042 0
    1. Alıcılar 15.465.278 0
    2. Alacak Senetleri 482.117 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.951 0
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (10.957) 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (170.347) 0
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  1.457 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.457 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 E. Stoklar 30.774.477 0
    1. İlk Madde ve Malzeme 10.077.991 0
    2. Yarı Mamüller 481.713 0
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 19.267.693 0
    5. Emtia 435.985 0
    6. Diğer Stoklar 88.345 0
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avansları 422.750 0
 F. Diğer Dönen Varlıklar 5.419.748 0
II. DURAN VARLIKLAR 78.828.248 0
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  6.818 0
    1. Alıcılar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.818 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlıklar 20 0
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 20 0
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlıklar   78.243.095 0
    1. Arazi ve Arsalar 11.763.831 0
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 4.489.511 0
    3. Binalar 44.177.528 0
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 251.833.667 0
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 1.920.212 0
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.412.311 0
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.819 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (245.468.808) 0
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 857.318 0
  10. Verilen Sipariş Avansları 248.706 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  497.799 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 461.101 0
    3. Şerefiye 0 0
    4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    5. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.718 0
    6. Bağlı Ortaklıklar Pozitif Şerefiyesi (Net) 6.788.512 0
    7. Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiyesi (Net) (6.758.532)
  F. Diğer Duran Varlıklar  80.516 0
A K T İ F   T O P L A M I 162.727.235 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2004 30.06.2003
I. KISA VADELİ BORÇLAR 11.754.396 0
 A. Finansal Borçlar  1.045.584 0
    1. Banka Kredileri 1.045.584 0
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar  3.806.955 0
    1. Satıcılar 3.734.794 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.000 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 62.161 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 4.351.616 0
    1. Ortaklara Borçlar 60.554 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 199.463 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 2.274.444 0
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 1.817.155 0
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 207.985 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.342.256 0
    1. Vergi Karşılıkları 2.053.011 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 289.245 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.955.526 0
 A. Finansal Borçlar  0 0
    1. Banka Kredileri 0 0
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satıcılar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 143 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 143 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 4.955.383 0
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4.955.383 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0
III. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE 141.928 0
 A. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye 141.928 0
IV. ÖZ SERMAYE 145.875.385 0
 A. Sermaye 1.662.380 0
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 7.529 0
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  3.673.603 0
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0 0
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.673.603 0
 E. Yedekler 36.793.640 0
    1. Yasal Yedekler 3.615.026 0
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler  0 0
    4. Olağanüstü Yedek 33.178.614 0
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0 0
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0
 F. Net Dönem Karı 3.892.702 0
 G. Dönem Zararı (-) 0 0
 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (782.887) 0
 I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 100.628.418 0
 J. Çevrim Farkları 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 162.727.235 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 30.06.2004 30.06.2003
A. Brüt Satışlar 65.403.771 0
    1. Yurtiçi Satışlar 44.964.821 0
    2. Yurtdışı Satışlar 18.947.245 0
    3. Diğer Satışlar 1.491.705 0
B. Satışlardan İndirimler (-) (2.414.933) 0
    1. Satıştan İadeler (-) (50.441) 0
    2. Satış İskontoları (-) (2.244.408) 0
    3. Diğer İndirimler (-) (120.084) 0
C. Net Satışlar 62.988.838 0
D. Satışların Maliyeti (-) (50.923.040) 0
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 12.065.798 0
E. Faaliyet Giderleri (-) (5.178.101) 0
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (2.487.913) 0
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (2.690.188) 0
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.887.697 0
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.974.642 0
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.858.139 0
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.116.503 0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (957.240) 0
H. Finansman Giderleri (-) (44.455) 0
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (44.455) 0
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 8.860.644 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 13.980 0
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 13.980 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (90.876) 0
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) (87.633) 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (317) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (2.926) 0
K.  Net parasal pozisyon karı/(zararı) (2.882.124) 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 5.901.624 0
L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (2.006.632) 0
M. Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) (2.290) 0
 NET KONSOLİDE DÖNEM KARI / (ZARARI) 3.892.702 0