Dipnotlar (345kb)
 
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2004 30.09.2003
I. DÖNEN VARLIKLAR 92.788.786 0
 A. Hazır Değerler 42.511.736 0
    1. Kasa 57.768 0
    2. Bankalar 42.453.968 0
    3. Diğer Hazır Değerler 0 0
 B. Menkul Kıymetler 571.552 0
    1. Hisse Senetleri 301.552 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 270.000 0
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  14.640.383 0
    1. Alıcılar 14.333.057 0
    2. Alacak Senetleri 489.774 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 15 0
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.039 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (13.155) 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (170.347) 0
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  2.650 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.650 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 E. Stoklar 28.579.066 0
    1. İlk Madde ve Malzeme 10.397.804 0
    2. Yarı Mamüller 729.278 0
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 16.009.441 0
    5. Emtia 408.282 0
    6. Diğer Stoklar 99.632 0
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avansları 934.629 0
 F. Diğer Dönen Varlıklar 6.483.399 0
II. DURAN VARLIKLAR 85.236.349 0
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  6.818 0
    1. Alıcılar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.818 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlıklar 21 0
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 21 0
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlıklar   78.166.521 0
    1. Arazi ve Arsalar 11.878.003 0
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 4.810.665 0
    3. Binalar 44.709.872 0
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 255.682.384 0
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 1.939.190 0
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.578.606 0
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.916 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (250.401.581) 0
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 853.075 0
  10. Verilen Sipariş Avansları 107.391 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  6.928.723 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 441.410 0
    3. Şerefiye 0 0
    4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    5. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.432 0
    6. Bağlı Ortaklıklar Pozitif Şerefiyesi (Net) 13.050.258 0
    7. Bağlı Ortaklıklar Negatif Şerefiye (Net) (6.645.377)
  F. Diğer Duran Varlıklar  134.266 0
A K T İ F   T O P L A M I 178.025.135 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2004 30.09.2003
I. KISA VADELİ BORÇLAR 12.930.877 0
 A. Finansal Borçlar  338.223 0
    1. Banka Kredileri 338.223 0
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar  4.157.380 0
    1. Satıcılar 4.015.852 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 65.805 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 75.723 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 5.061.910 0
    1. Ortaklara Borçlar 55.957 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 231.425 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 3.750.971 0
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 1.008.274 0
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.283 0
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 342.735 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 3.030.629 0
    1. Vergi Karşılıkları 2.646.418 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 384.211 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.313.014 0
 A. Finansal Borçlar  0 0
    1. Banka Kredileri 0 0
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satıcılar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 143 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 143 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.312.871 0
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.312.871 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0
III. ANA ORTAKLIK DIŞI ÖZSERMAYE 168.781 0
 A. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye 168.781 0
IV. ÖZ SERMAYE 159.612.463 0
 A. Sermaye 1.662.380 0
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 7.529 0
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  9.939.600 0
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0 0
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 9.939.600 0
 E. Yedekler 36.793.640 0
    1. Yasal Yedekler 3.615.026 0
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler  0 0
    4. Olağanüstü Yedek 33.178.614 0
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0 0
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0
 F. Net Dönem Karı 9.856.462 0
 G. Dönem Zararı (-) 0 0
 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (782.887) 0
 I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 102.135.739 0
 J. Çevrim Farkları 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 178.025.135 0
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir)      Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide
(Seri XI No:20 ve 21)
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş Geçmemiş
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 30.09.2004 30.09.2003
A. Brüt Satışlar 102.382.600 0
    1. Yurtiçi Satışlar 72.526.151 0
    2. Yurtdışı Satışlar 27.374.112 0
    3. Diğer Satışlar 2.482.337 0
B. Satışlardan İndirimler (-) (3.958.821) 0
    1. Satıştan İadeler (-) (131.930) 0
    2. Satış İskontoları (-) (3.663.681) 0
    3. Diğer İndirimler (-) (163.210) 0
C. Net Satışlar 98.423.779 0
D. Satışların Maliyeti (-) (78.343.162) 0
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 20.080.617 0
E. Faaliyet Giderleri (-) (6.983.910) 0
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (3.353.693) 0
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (3.630.217) 0
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.096.707 0
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 5.138.574 0
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 52.603 0
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.537.201 0
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.548.770 0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (1.812.405) 0
H. Finansman Giderleri (-) (60.264) 0
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (60.264) 0
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 16.362.612 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 237.666 0
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 237.666 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (620.961) 0
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) (608.691) 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (321) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (11.949) 0
K.  Net parasal pozisyon karı/(zararı) (3.520.144) 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 12.459.173 0
L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (2.600.039) 0
M. Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) (2.672) 0
 NET KONSOLİDE DÖNEM KARI / (ZARARI) 9.856.462 0